ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ด้านครุภันฑ์
ระบบสารสนเทสด้านครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามประเภทครุภัณฑ์ 2. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามกลุ่มงาน/งาน 3. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามแหล่งงบประมาณที่จัดซื้อ 4. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามวิธีการที่ได้มา 5. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามอาคารที่อยู่ 6. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามห้องที่อยู่ 7. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามผู้ขาย/คู่ค้า/ผู้บริจาค 8. ครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามผู้รับผิดชอบ 9. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 10. ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่จะหมดอายุภายใน 5 ปี 11. ครุภัณฑ์ที่จะหมดอายุภายใน 5 ปี 12. ครุภัณฑ์ที่หมดอายุไปแล้ว 5 ปีย้อนหลัง 13. รายงานการซ่อมครุภัณฑ์ จำแนกตามปีงบประมาณ 14. รายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และหุ่น