ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นางสาว สิริพร กิจจา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
2 นางสาว สุรนุช สุขทวี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ