ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นางสาว วารุณี มีหลาย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
2 นางสาว สุกัญญา สุรังษี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน