ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย วิสุทธิ์ สุธากุลวิรัฐ หัวหน้างาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2 นาง กัญญาวีณ์ โมกขาว หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
3 นางสาว กรพัชรา ศราพรภิญโญ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
4 นางสาว กฤษณา อุไรศรีพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
5 นาง กิตติพร ประชาศรัยสรเดช หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
6 นาย กุสุมล แสนบุญมา อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
7 นางสาว เกศินี ไชยโม อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
8 นาง ขวัญตา เพชรมณีโชติ หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
9 นาง จิดาภา เรือนใจมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
10 นาง จิตรา สุขเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
11 นางสาว จิราพร มีทรัพย์ปรุง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
12 นางสาว จิราภรณ์ เพียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
13 นาย เฉลียว จันทร์โท ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
14 นางสาว ฐิตารีย์ ดิษาภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
15 นาง ณัฏฐา วรรธนะวิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
16 นางสาว ณัฐนิชา ศรีละมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
17 นาย ณัฐบุตร กองสำลี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
18 นางสาว ทัศนีย์ มลัยพันธ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
19 นางสาว ทุติยรัตน์ รื่นเริง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
20 นางสาว ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
21 นางสาว นงรัตน์ มั่งคั่ง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
22 นาง นวพร มามาก อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
23 นางสาว นัทธมน ศรีเจริญ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
24 นาง นิชาพร พิพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
25 นางสาว นิลวรรณ วิลัยพิศ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
26 นาง นิศารัตน์ ยุวพัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
27 นางสาว บุญเตือน วัฒนกุล หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
28 นาย พงษ์พันธ์ ทาระคำ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
29 นางสาว พัชราภา กาญจนอุดม หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
30 นางสาว พัทธ์ธีรา วุฒิพงษ์พัทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
31 นางสาว พัทนินทร์ สันตยากร อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
32 นางสาว พิชชาภรณ์ สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
33 นางสาว พิชฏา อังคะนาวิน อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
34 นาย พิชัย ภานุรักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนทั่วไป
35 นางสาว เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
36 นาง ไพเราะ ไพรวัลย์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
37 นางสาว มนทรา ตั้งจิรวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
38 นาง มนัสวี จำปาเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
39 นางสาว ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
40 นาง ยุพิน สมัครพันธ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
41 นางสาว เยาวลักษณ์ แกล้วกล้า ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
42 นาง รัชนี ติวรรัตน์ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
43 นาง ลักษณา พงษ์ภุมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
44 นาง วรพนิต ศุกระแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสอน
45 นาง ลันดา สิทธิจักร ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
46 นางสาว วัชรินทร์ ช่างประดับ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
47 นางสาว วารุณี มีหลาย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
48 นาย วิโรจน์ เทียมชาติ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
49 นาย วีนะ อนุตรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
50 นางสาว ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
51 นาง ศุภรา หิมานันโต อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
52 นางสาว สมปรารถนา สุดใจนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
53 นางสาว สมพร รักความสุข รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
54 นาย สรสิทธิ์ การวิชา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
55 นางสาว สัจจพร ศรีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
56 นาง สายเดิม พงสายกาศ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
57 นางสาว สิริพร กิจจา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
58 นางสาว สุกัญญา สุรังษี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
59 นางสาว สุนทรี รักความสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
60 นางสาว สุนิภา ชินวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสอน
61 นาง สุรางค์ แซ่ตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนวิชาการ
62 นาย สุริยา ฟองเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
63 นาง สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสอน
64 นางสาว อนิสา อรัญคีรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
65 นางสาว อภิสรา คนคล่อง ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
66 นางสาว อมรรัตน์ การะมี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
67 นางสาว อรทัย รักกลิ่น ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
68 นางสาว อุมาภรณ์ สมหมาย ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
69 นาง อุษา นวลศิริ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
70 นาย เอกพจน์ สืบญาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
71 นางสาว ศศิคนางค์ นุ้ยมาก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
72 นาย สงคราม เอี่ยมศรี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
73 นาง ศุภศิริ จุลวงศ์สวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
74 นาง กัลยา งามวงษ์วาน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
75 นางสาว สมใจ เนื่องจำนงค์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
76 นางสาว พิมพ์รพี รัตนอนุกูล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
77 นาง อริสา วิจิตรบรรจง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
78 นางสาว นิตยา หนูยงค์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
79 นางสาว ละออ บรรเทิง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
80 นางสาว นพมาศ กุยะธรพรต ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
81 นาย รุ่ง สีอ่ำ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
82 นางสาว บุญธรรม ทองประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
83 นาย ทวิช สีใส ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
84 นางสาว ศุภมาส ชัชมนมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
85 นางสาว สุรนุช สุขทวี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
86 นางสาว โชติกา วงษ์เนตร ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
87 นาย ธิวากร นิยมสูต ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
88 นาย กฤษณพงศ์ ลาภผล อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
89 นางสาว พรทิพา ศุภราศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
90 นาย เจตนิพัทธ์ เนาวพันธ์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
91 นางสาว ณัฐกานต์ พลานนท์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป