ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

นักศึกษาทั้งหมด
# รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชั้นปี เพศ หลักสูตร
1 62108301025 ช่อทิพย์ บุบผาสังข์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
2 63108301001 กนกภรณ์ คำเสียง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
3 63108301002 กนกวรรณ เกิดศิริ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
4 63108301003 กนกวรรณ ใจตรง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
5 63108301004 กนกวรรณ ดวงเเก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
6 63108301005 กนกวรรณ สีมายา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
7 63108301006 กมลชนก คีรีเลิศ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
8 63108301007 กมลวรรณ พัฒนมาศ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
9 63108301008 กมลวรรณ พูลสวัสดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
10 63108301009 กมลวรรณ อุตมาน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
11 63108301010 กฤชญา แย้มประยูร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
12 63108301011 กฤษณา ในเกาะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
13 63108301012 กษมา ฤทธิ์จำรูญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
14 63108301013 กัญญารัตน์ เพ็งจันทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
15 63108301014 กัณทิมา เมืองมา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
16 63108301015 กัลยรัตน์ เมืองบรรจง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
17 63108301016 กานต์ธิดา จันทร์ดาสุด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
18 63108301017 กุลปริยา สารสินธุ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
19 63108301018 เกศกนก พรานไพร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
20 63108301019 ไกรสร ปานอำพันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
21 63108301020 คณิตกุล แพชมัด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
22 63108301021 จิดาภา สามารถ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
23 63108301022 จุฑามาศ แต้บ้วนฮวด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
24 63108301023 จุฬาลักษณ์ เจริญใจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
25 63108301024 ชนัดดา พิมพะวงค์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
26 63108301025 ชนิกาญจน์ เกตุมุติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
27 63108301026 ชยุดา เชี่ยวเวชวงศ์วาน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
28 63108301027 ชรารินทร์ มาจันทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
29 63108301028 ชลลดา จันทร์เที่ยง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
30 63108301029 ชัยชนะ ทองงาม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
31 63108301030 โชษิตา ธิตะปัน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
32 63108301031 ฐิติพร ลาภเจริญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
33 63108301032 ณัฏฐ์ชญา วงค์ประเสริฐ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
34 63108301033 ณัฏฐาเนตร สากร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
35 63108301034 ณัฐนรี พรหมศิริ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
36 63108301035 ดวงรัตน์ ม่วงแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
37 63108301036 ทัดดาว ธาราหิรัญกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
38 63108301037 ทัตติยา เอกผักนาก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
39 63108301038 ทิพย์วิมล โปยขุนทด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
40 63108301039 ทิวาภา อุดน้อย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
41 63108301040 ธณกาณต์ ธณสมบัติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
42 63108301042 ธนมาศ โกศลดำรงทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
43 63108301043 ธนัญญา บุญยั่งยืน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
44 63108301044 ธนัญญา วรรณศิริ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
45 63108301045 ธนันท์ชนก เผ่าขุ้ย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
46 63108301046 ธัชพรรณ ฮวบเจริญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
47 63108301047 ธัญญาภรณ์ เต็มสอาด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
48 63108301048 นฤมล วงษ์ดารา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
49 63108301049 นลินรัตน์ ขุนนครเม่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
50 63108301051 นิภาพร แสนคำแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
51 63108301052 นิรชา โชคสกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
52 63108301053 นิรมล รุนใจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
53 63108301054 นิโลบล พรมบุตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
54 63108301055 นิศารัตน์ ครุฑรอด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
55 63108301056 เนตรชนก ชูบูระ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
56 63108301057 บุณยนุช สิทธิชัยทวีกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
57 63108301058 บุปผา พรหมโชติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
58 63108301059 เบญญาภา มิตรสุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
59 63108301060 ปฐวี สุริยาภณานนท์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
60 63108301061 ปภัสวรรณ ทองเถื่อน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
61 63108301062 ปรัสรา เพชรไปล่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
62 63108301063 ปริศรา เอี่ยมจำรูญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
63 63108301064 ปรียาพร วรแสน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
64 63108301065 ปวริศา หลักพันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
65 63108301066 ปวีณา พิมากุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
66 63108301067 ปาณิศา รุ่งสว่าง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
67 63108301069 ปิยณัฐ เพราะสำเนียง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
68 63108301070 ปิยะดา สาลีผล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
69 63108301071 ปุริมปรัชญ์ รัตนกุลอธิติวุฒิ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
70 63108301072 พรทิพา วัดเข้าหลาม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
71 63108301073 พรไพลิน ชอบจิตต์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
72 63108301074 พัชราภรณ์ ประดับดาว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
73 63108301075 พิมพ์ชนก ต๊ะศรีเรือน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
74 63108301076 พีรดา สุวรรณพานิช 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
75 63108301077 ภัคศิกานต์ ปิ่นฉาย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
76 63108301078 ภัทรดา รักสนิท 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
77 63108301079 ภัทรพร ท้ายรักษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
78 63108301081 ภัทรานิษฐ์ จิตนิยม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
79 63108301082 ภาคินี อรัญวาศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
80 63108301083 ภาวิมล เหรียญทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
81 63108301084 มณีทิพย์ พันธานนท์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
82 63108301085 มลทิรา พัฒน์สองเมือง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
83 63108301086 มัณฑนา กลิ่นน้อย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
84 63108301087 มัลลิกา ไชยโม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
85 63108301088 มินตรา สุดเฉลียว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
86 63108301089 เมธาวี มงคลวิวัฒน์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
87 63108301090 รสสุคนธ์ ชอบชน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
88 63108301091 รัตนาพร ลพเมฆ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
89 63108301092 รุ่งไพลิน จันทร์ไทย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
90 63108301093 รุ่งรดา กุลพิพิษย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
91 63108301094 รุจิรัตน์ พานทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
92 63108301095 ลลิตา มาตรวิจิตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
93 63108301096 วนิดา สายสีโส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
94 63108301097 วรดา วงศ์ตระกูลสุขดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
95 63108301098 วรนุช บรรหาญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
96 63108301099 วรรณวิสา บุญกมล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
97 63108301100 วรรณษา ชาติวัฒนา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
98 63108301101 วรศมล แจ่มใส 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
99 63108301102 วรางคณา รำพึงกิจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
100 63108301103 วรารัตน์ วรรณวงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
101 63108301104 วริศรา หมุนลี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
102 63108301105 วริษรา ทวนไธสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
103 63108301106 วริษา สนิทเหลือ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
104 63108301107 วันทนา นามมงคล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
105 63108301108 วันวิสาข์ สุทาวัน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
106 63108301109 วารัชชญา สุวรัตน์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
107 63108301110 วิชุลดา บุญชั้น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
108 63108301111 วินันดา วังหาญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
109 63108301112 วิภาวี ธัญญผล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
110 63108301113 วิมลพร วุฒิกาญจนกุล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
111 63108301114 วีรยา งามทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
112 63108301115 ศศิประภา ใจรังษี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
113 63108301116 ศิรภัสสร ชาวดร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
114 63108301117 ศิริรัตน์ พรหมมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
115 63108301119 สกุลรัตน์ กิตติวีราพัชร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
116 63108301120 สไบทอง คลับคล้าย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
117 63108301121 สมัชญา โยงยศ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
118 63108301122 สิตาภา ชูเชิด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
119 63108301123 สิวลี พาลพล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
120 63108301124 สุณิสา โตนาค 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
121 63108301125 สุณีณัฐ สังข์กรด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
122 63108301126 สุดาภัทร วาทีวิวัฒน์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
123 63108301127 สุนันทวรรณ เสียงเพราะดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
124 63108301128 สุพิชชา นาคเจือ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
125 63108301129 สุพิชชา สุรินทะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
126 63108301130 สุภาณัฐดิ์ เดชโคบุตร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
127 63108301131 สุมินตรา แฉล้มนงนุช 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
128 63108301132 สุวิภัทร ยะพลหา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
129 63108301133 เสกสรร ปัจจัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
130 63108301134 โสธิชา จันอนุกาญน์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
131 63108301135 อธิวัฒน์ ศิลารัตนพันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
132 63108301136 อภัทชา ห้วยนอก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
133 63108301137 อภิชญา ภิญโญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
134 63108301138 อรชา ศรเจริญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
135 63108301139 อรณิชา มโนวงค์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
136 63108301140 อรทิพย์ ก้องเสนาะ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
137 63108301141 อรรถสิทธิ์ เจียเปีย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
138 63108301142 อริสรา วรวัฒนานนท์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
139 63108301143 อริสา เพ็ชรพลอย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
140 63108301144 อัชฎาพร พุฒเครือ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
141 63108301145 อัญชลี คูณจังหรีด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
142 63108301146 อารียา บุญเป็ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
143 64108301001 กชมน ปิ่นจุ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
144 64108301002 กนกนิภา สนธิกรณ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
145 64108301003 กนกพร เรืองภักดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
146 64108301004 กนกพันธุ์ เสือแซม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
147 64108301005 กนกวรรณ มาลาหอม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
148 64108301006 กมลพร เขียวขำ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
149 64108301007 กวินนาถ คำต่อตั้ง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
150 64108301008 กษมา ภักดีงาม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
151 64108301009 กัลยารัตน์ ด้วงสวัสดิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
152 64108301010 กาญจนา ลาสมดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
153 64108301011 กานต์ธิดา กวนกระโทก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
154 64108301012 กิตติกานต์ อาจไธสง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
155 64108301013 เกวลิน กสิกรรม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
156 64108301014 เกศนี ดีมาก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
157 64108301015 เกศราภรณ์ จำเปีย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
158 64108301016 แขนภา สมสุขเจริญ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
159 64108301017 จักรพงษ์ ทะรารัมย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
160 64108301018 จันทกานติ์ บุญวาที 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
161 64108301019 จิตรลัดดา ลายลักษณ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
162 64108301020 จิราพร อ้อยสิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
163 64108301021 จุฬาลักษณ์ หนูคง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
164 64108301022 เจนรบ เจริญผล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
165 64108301023 ชญาณี บุปผา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
166 64108301024 ชฎาภา ประจำกิจ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
167 64108301025 ชนกนันท์ อยู่สุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
168 64108301026 ชนมน ศรีประเสริฐ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
169 64108301027 ชนิกานต์ จันทโร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
170 64108301028 ชนิตา เปลี่ยนแปลง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
171 64108301029 ชนิภรณ์ หนองเป็ด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
172 64108301030 ชลลดา กวานดา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
173 64108301031 ฐิตินันท์ ค้าของ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
174 64108301032 ณัฏฐณิชา เทพบุรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
175 64108301033 ณัฏฐพัฒน์ หิมรัตน์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
176 64108301034 ณัฐกฤตา บูรณะสุวรรณ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
177 64108301035 ณัฐฌา ศรีพูล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
178 64108301036 ณัฐณิชา ไชโย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
179 64108301037 ณัฐณิชา ประมูลจักโก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
180 64108301038 ณัฐธิดา ธรรมจง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
181 64108301039 ณัฐริกา ศีลาคุณ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
182 64108301040 ณิชากร สุขสวัสดิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
183 64108301041 ณิชาภรณ์ คชพงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
184 64108301042 ณีรนุช ศรีพรหม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
185 64108301043 ดรุณี แป้นทิม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
186 64108301044 ดลพร ชูศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
187 64108301045 ดาว จักรเพชร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
188 64108301046 ทินภัทร บุดดี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
189 64108301047 ทิพาวดี วงษ์วิสุทธิ์ขจร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
190 64108301048 ธนพร แววคล้ายหงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
191 64108301050 ธนวัน หงษ์โต 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
192 64108301051 ธนัชพร บุญชู 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
193 64108301052 ธมลวรรณ สำราญจิต 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
194 64108301053 ธัญชนก กล้วยไม้ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
195 64108301054 ธัญวรัตม์ นาคแก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
196 64108301055 ธาราภรณ์ ทองเหม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
197 64108301056 นภัสวรรณ จิตต์สม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
198 64108301057 นลินธร วรรณศิริ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
199 64108301058 นัชจินันท์ นาที 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
200 64108301059 นัชชา โสภา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
201 64108301060 นัทธมน โอนหอม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
202 64108301061 น้ำฝน เที่ยงตรง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
203 64108301062 นิชาภา อินคล้าย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
204 64108301063 นิตยา กอนแสง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
205 64108301064 นุชวรา อ่อนสมพงษ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
206 64108301065 นูรมีซา ฮาแว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
207 64108301066 บุญญารัตน์ โมรา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
208 64108301067 บุณณิศา ว่องไว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
209 64108301068 บุศยรินทร์ เอกมั่นเศรษฐ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
210 64108301069 บูรณศักดิ์ ตาทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
211 64108301070 เบญญทิพย์ จำปางาม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
212 64108301071 ปทิตตา คำหวาน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
213 64108301072 ประกายดาว วิริยะประกอบ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
214 64108301073 ปรายฟ้า หมัดเด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
215 64108301074 ปรีดารา ทองค้า 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
216 64108301075 ปลายฟ้า ทรัพย์พันธ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
217 64108301076 ปอรัชม์ หน่ายคอน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
218 64108301077 ปานรดา จันทร์แทน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
219 64108301078 ปิยธิดา โพธิ์ดง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
220 64108301079 ปิยมาศ ม่วงใจรัก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
221 64108301080 ปิยะฉัตร อาสา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
222 64108301081 ปุญญิศา อาษากิจ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
223 64108301082 เปมิกา คงสุวรรณ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
224 64108301083 พรทิพย์ โหมดเทศ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
225 64108301084 พรนภา รัตตะพุก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
226 64108301085 พรรธน์ชญมน ทั่งนาค 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
227 64108301086 พัชรินทร์ ช้อยชด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
228 64108301087 พิชดารัตน์ สุขจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
229 64108301088 พิมนภัทร์ พุ่มท่าช้าง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
230 64108301089 พิมพ์ลภัส ผิวแดง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
231 64108301090 พีรดา พลีพรหม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
232 64108301091 ภัทรพรรณ ยาทองไชย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
233 64108301092 ภาสินี วงศ์ยัง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
234 64108301093 ภูษณิศา อ่ำบางยุง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
235 64108301094 มธุรดา เคณาอุประ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
236 64108301095 มนต์มนัส สอนจันทึก 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
237 64108301096 มานิตา สกาวจิต 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
238 64108301097 มินทร์ธิดา รัตนวิจิตร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
239 64108301098 รตน การัชท์ จอนห์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
240 64108301099 รวิชญ์ ม่วงอ่อน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
241 64108301100 รังสิเกศ เพ็ชรชื่น 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
242 64108301101 รุ่งทิพย์ แซ่เซียว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
243 64108301102 ลลิลพร ถิ่นทวี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
244 64108301103 วรรณษา เจริญไพศาลสมบัติ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
245 64108301104 วรางคณา ไชยศรีจันทร์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
246 64108301105 วัชรพร เพียรปัญญาพร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
247 64108301106 วัลลภา ยุทธนาวา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
248 64108301107 วิมลพักตร์ เทียนมงคล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
249 64108301108 วิสสุตา บุปผา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
250 64108301109 วุฒิชัย พารา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
251 64108301110 วุฒิวัฒน์ คัชมุข 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
252 64108301111 วุฒิศักดิ์ กลิ่นพวง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
253 64108301112 ศรุตา เพิ่มสิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
254 64108301113 ศศินันท์ ทองนพคุณ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
255 64108301114 ศศิมา สิทธิชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
256 64108301115 ศิพิญณกุล บ้านสระ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
257 64108301116 ศิรภัสสร หาดขุนทด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
258 64108301117 ศิริพงษ์ จำปีทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
259 64108301118 ศิริวิมล สระทองมี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
260 64108301119 สโรชา พูลสนอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
261 64108301120 สายฝน ศรีวงค์เดือน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
262 64108301121 สิรพัชร์ ใจกำแหง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
263 64108301122 สิริรัตน์ บัวประเสริฐ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
264 64108301123 สุขสันต์ มีสุวรรณอรุณ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
265 64108301124 สุชญา มีแสง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
266 64108301126 สุทธิกานต์ ซุยพรม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
267 64108301127 สุธิดา ดีสลิด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
268 64108301128 สุธิศา ประเสริฐศิลป์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
269 64108301129 สุนิสา พืชพันธ์ไพศาล 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
270 64108301130 สุพรรษา สังข์มีชัย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
271 64108301131 สุภนิดา เตชะมา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
272 64108301132 สุภานัน เรืองสิน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
273 64108301133 สุภาภรณ์ ทิพระษาหาร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
274 64108301134 หญิง มณีไสย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
275 64108301135 หยกฟ้า พรหมชูแก้ว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
276 64108301136 อนุชิต ปักโคทานัง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
277 64108301137 อภิชญา ทรายทอง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
278 64108301138 อภิญญา สิทธิรุ่ง 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
279 64108301139 อรทัย คนเพียร 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
280 64108301140 อรปรียา บุญทรัพย์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
281 64108301141 อรรถพร บุญเล่ห์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
282 64108301142 อรอุมา ฤทธิสิงห์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
283 64108301143 อรัญญา โพธิ์น้อย 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
284 64108301144 อริสา สุทธิประภา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
285 64108301145 อัจฉริยา สิงห์ผดุงศักดิ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
286 64108301146 อาทิตย์ติยา อ่อนศรี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
287 64108301147 อารดา แก้วประภา 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
288 64108301148 อารีรัตน์ แร่อ่อน 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
289 64108301149 อุรัสยา ศรีดาว 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
290 64108301150 อุสิชา แซ่ลิ้ม 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
291 65108301001 กนกพล เทียนดำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
292 65108301002 กนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
293 65108301003 กมลวรรณ สิงห์เสนา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
294 65108301004 กมลวรรณ พิชวงค์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
295 65108301005 กรรณิการ์ นามวงษ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
296 65108301006 กรรณิการ์ เวสกามี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
297 65108301007 กรรณิการ์ โตหยวก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
298 65108301008 กฤติยาณี ปาธิเจดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
299 65108301009 กฤษกร คงสมัคร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
300 65108301010 กวินทิพย์ ใหม่เอี่ยม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
301 65108301011 กัญญาณัฐ ทองสัน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
302 65108301012 กัญญารัตน์ แซ่หยาง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
303 65108301013 กัญญาวีร์ สินสายออ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
304 65108301014 กัลยกร วงษ์แก้ว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
305 65108301015 กาญจนา เรืองรัตน์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
306 65108301016 กาญจนา หลานวงศ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
307 65108301017 กานต์พิชชา สุรถาวร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
308 65108301018 เขมจิรา นาคนวล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
309 65108301019 เขมมิกา ทาคิน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
310 65108301020 คณิศร วิเท่ห์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
311 65108301021 คนิตา กองปัญโย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
312 65108301022 จันทกร นพสิทธิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
313 65108301023 จันทรวิมล แพวขุนทด 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
314 65108301024 จารุวรรณ ชานุบาล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
315 65108301025 จิดาภา หอยนิด 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
316 65108301026 จิดาภา ผมหอม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
317 65108301027 จินดามณี เอกพรสวรรค์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
318 65108301028 จิรภัทร ชัยวิเศษ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
319 65108301029 จิระประภา แดงด้วง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
320 65108301030 จิราพัชร แต้บ้วนฮวด 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
321 65108301031 จุฑารัตน์ ทองคำดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
322 65108301032 เจนจิรา ยอดคำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
323 65108301033 ชญานิษฐ์ ศรีรัตนอุดม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
324 65108301034 ชนกนันท์ จันทร์เป็ง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
325 65108301035 ชวัลลักษณ์ สุรันนา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
326 65108301036 ชาลิสา พรสุวรรณวงศ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
327 65108301037 โชติรัตน์ ปั้นทรัพย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
328 65108301038 ซัลบียา เสน่หา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
329 65108301039 ญาณพัฒน์ ศรีโหร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
330 65108301040 ญาตาวี คงตะโก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
331 65108301041 ฐิติญา ดิลกศรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
332 65108301042 ฑิตฐิตา นะจันทึก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
333 65108301043 ณัชชา พรหมอินทร์แก้ว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
334 65108301044 ณัชชา สมทรัพย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
335 65108301045 ณัชฌา หอมแดง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
336 65108301046 ณัฐกมล ห้วยทราย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
337 65108301047 ณัฐกาญจน์ สุขสวัสดิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
338 65108301048 ณัฐธิดา ศาลางาม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
339 65108301049 ณัฐนันท์ วัฒนธรรม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
340 65108301050 ณัฐพร ไชยพิมพา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
341 65108301051 ณัฐวรา แก้วโกย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
342 65108301052 ณัฐวิภา ทิพสุวรรณ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
343 65108301053 ณิชนันทน์ อัศวธนัตถ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
344 65108301054 ณิชาพร บุญวาที 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
345 65108301055 ดวงณภา คลังกลาง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
346 65108301056 ตระการตา อินมะโรง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
347 65108301057 ตรีญาพร แก้วยา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
348 65108301058 ตรีรัตน์ แซ่ม้า 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
349 65108301059 ทิพย์ผกา ศรีพิศ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
350 65108301060 ทิพรัตน์ ทันศิริโชค 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
351 65108301061 ทิพานันท์ ตรีกูต 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
352 65108301062 ธมนวรรณ สุขสร้อย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
353 65108301063 ธัญญชนก ภูกองไชย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
354 65108301064 ธิดารัตน์ ระภักดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
355 65108301065 ธิดารัตน์ มาลัยพิพัฒน์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
356 65108301066 นภารัตน์ สถิตย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
357 65108301067 นฤพร แจ้งกระจ่าง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
358 65108301068 นฤมล หอมเกษร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
359 65108301069 นัชชา งามล้วน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
360 65108301070 นันท์นภัส เดชสุภา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
361 65108301071 นาตยา มนตรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
362 65108301072 นิธาดา อาจสด 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
363 65108301073 นิศากร ใจเที่ยง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
364 65108301074 เนตรนภา แสนโสภาวัน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
365 65108301075 บุญญารัตน์ แก้วประเสริฐ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
366 65108301076 ปณิดา ชมถิ่น 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
367 65108301077 ปดิวรัดา เปี่ยมวัฒนชัย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
368 65108301078 ปนัดดา รักธรรม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
369 65108301079 ปนัดดา ภูสุวรรณ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
370 65108301080 ปภาธิดา เยาวนารถ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
371 65108301081 ประภาสิริ ช่วยชูทรัพย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
372 65108301082 ประวิทย์ พลชรินทร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
373 65108301083 ปรียาภัทร จำนงค์เนียร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
374 65108301084 ปัญญาพร พงษ์สมร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
375 65108301085 ปิยมาภรณ์ ดับโศรก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
376 65108301086 ปิยะรัตน์ นันทสูรย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
377 65108301087 พจมาน เบ้าหัวดง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
378 65108301088 พรชิตา ลาภไธสง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
379 65108301089 พรธิดา คุรุนันท์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
380 65108301090 พรนภา ทองสา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
381 65108301091 พรเพชร ไชยศรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
382 65108301092 พรรักษา การะเกษ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
383 65108301093 พศิน พิพัฒน์พงศ์ทวี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
384 65108301094 พัชรพร อรลม้าย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
385 65108301095 พิชชญา ธนานัยพฤกษ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
386 65108301096 พิมพ์สุภา มีศิริ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
387 65108301097 พิมมาดาม แก้วคำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
388 65108301098 พีรดา มุขแสง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
389 65108301099 แพรวรุ่ง แก้วไพฑูรย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
390 65108301100 ภักดี ไชยมงคล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
391 65108301101 ภัคศิราภรณ์ จันทมาศ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
392 65108301102 ภัทรกร เจริญชลภูมิ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
393 65108301103 ภัทรดา เล็กประยูร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
394 65108301104 ภัทร์วิจิตรา เพ็ชรกิ่ง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
395 65108301105 มณีนุช โคตรทอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
396 65108301106 มนทกานต์ วัฒนะเรืองรอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
397 65108301107 มาริสา อุไรพันธุ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
398 65108301108 มินทร์ธาดา สมชัย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
399 65108301109 มุฑิตา ชามะริก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
400 65108301110 ยศกร สาช่อฟ้า 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
401 65108301111 ยุพารัตน์ ศรีจันอัด 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
402 65108301112 รมิตา แก้วพิลา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
403 65108301113 รัตนาภรณ์ พูลศิลป์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
404 65108301114 รุ่งทิวา ภุมรินทร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
405 65108301115 ลวิตรา ผลบุญ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
406 65108301116 วชิราภรณ์ คชเดช 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
407 65108301117 วนิดา มิสา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
408 65108301118 วรพิชชา ศรีภักดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
409 65108301119 วรพิชชา จรุงพันธ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
410 65108301120 วรรณวิภา จันทร์เวียง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
411 65108301121 วรัญญา กล้าหาญ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
412 65108301122 วรัทยา เมฆาวนิชย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
413 65108301123 วันวิสา คำหอม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
414 65108301124 วัลศิริ สังเทพ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
415 65108301125 วินัย ดอนลาดลี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
416 65108301126 วิภาวดี ปัฐภี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
417 65108301127 วิมท์วิภา เจริญศิริ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
418 65108301128 วิริยา ประเมินชัย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
419 65108301129 วีร์ษรุต ชาวอบทม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
420 65108301130 ศิโรรัตน์ ระวิโรจน์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
421 65108301131 ศุนิสา โพธิ์ทอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
422 65108301132 ศุภรดา นามมิตรมาก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
423 65108301133 ศุภากานต์ กุลเดชเอี่ยมปาน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
424 65108301134 สนธยา พาพันธ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
425 65108301135 สรวิศ บุญมี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
426 65108301136 สิริปรียา ภักดีหาญ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
427 65108301137 สิริปัญญา ชินคำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
428 65108301138 สุชัญสินี ศิริชัยนิธิโชติ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
429 65108301139 สุชาดา ศาลางาม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
430 65108301140 สุทธิกานต์ แซ่ตั๊น 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
431 65108301141 สุพรรษา แก่นแสง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
432 65108301142 สุพิชญา พันธุ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
433 65108301143 สุมิตรา เข็มเพชร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
434 65108301144 สุวนันท์ หิรัญพันธ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
435 65108301145 สุวรรณา อินทร์ฉาย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
436 65108301146 เสาวลักษณ์ อินทร์กลาง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
437 65108301147 อนัญญา อดิเรกรัฐ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
438 65108301148 อนุตตรีย์ ใหม่เอี่ยม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
439 65108301149 อมร ภาษี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
440 65108301150 อรกช สุวรรณวงค์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
441 65108301151 อรนันท์ เจริญเนตร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
442 65108301152 อริสา สุวรรณเพิ่ม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
443 65108301153 อรุณรัตน์ คำมี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
444 65108301154 อัยรดา อาจวารินทร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
445 65108301155 อาทิตยา ขจัดโรคา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
446 65108301156 อาทิตยา มะลิเกตุ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
447 65108301157 อารดา มลิวัลย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
448 65108301158 อารยา รักสุทธี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
449 65108301160 อารียา ครุดรัมย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
450 65108001001 กชพร เจริญสุข 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
451 65108001002 กนกศักดิ์ แสงอรุณรุ่งรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
452 65108001003 กมลชนก แสงสง่าศรี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
453 65108001004 กมลณิชา บุญญา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
454 65108001005 กรกฎ เบ้าชัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
455 65108001006 กลอยใจ ตุ่ยไชย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
456 65108001007 กาญจนา บ้านอ่าง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
457 65108001008 คุณากร แก้วรอด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
458 65108001009 จตุพร ประสิทธิ์แพทย์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
459 65108001010 จันทิมา วงค์มะกะ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
460 65108001011 จันทิมา เปลี่ยนเจริญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
461 65108001012 จารุวรรณ สอนศรี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
462 65108001013 เจนจิรา มาวิเศษ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
463 65108001014 เจ๊ะยาเราะห์ มะดือเระ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
464 65108001015 ฉัตรฤดี ฟักประดิษฐ์ศร 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
465 65108001016 ชไมพร อาดำ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
466 65108001017 ชาลิสา ลุนจันทา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
467 65108001018 ชุติกาญจน์ นรสาร 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
468 65108001019 โชติกา จันทร์ด้วง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
469 65108001020 ณัฏฐ์ปภัษฐ์ ทิวาลัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
470 65108001022 ณิชานาฎ หอมสมัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
471 65108001023 ดิษราพร พูลสวัสดิ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
472 65108001024 โตณณาการ ธงหาร 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
473 65108001025 ทิวา หนองคำภา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
474 65108001026 ธนพร ลาธุลี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
475 65108001027 ธนวัฒน์ ทิพย์จันกอง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
476 65108001028 ธัญพิสิษฐ์ มากนวล 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
477 65108001029 ธันยพัต คำวัง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
478 65108001030 นริศรา คงกระพัน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
479 65108001031 นฤมล จันกลาง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
480 65108001032 นันทน์พิน เทศเกิด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
481 65108001033 นันทนา จารุจารีต 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
482 65108001034 นันทพร นิรชน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
483 65108001035 นันธิญา ศรีพิมาย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
484 65108001036 น้ำฝน บุตรพรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
485 65108001037 เนตรนภา เส้นตรง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
486 65108001038 โนรฟียูนา เจ๊ะมามะ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
487 65108001039 บัวลอย จำปาใด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
488 65108001040 บุณยาพร ขวัญฉาย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
489 65108001041 เบญญาภา กำจาย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
490 65108001042 เบญภรณ์ จันทรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
491 65108001043 ปนัดดา ศรีขำนาญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
492 65108001044 ประภัสสร หนาดคำ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
493 65108001045 ปรีดาภรณ์ มะโรง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
494 65108001046 ปัทมา จันทร์สว่าง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
495 65108001047 ปิยะ สุดสุข 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
496 65108001048 ปิยะธิดา หอยสังข์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
497 65108001049 ปิยาภรณ์ แก้วช่วย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
498 65108001050 ผกาวรรณ จันทร์สิงห์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
499 65108001051 พรทิพย์ จอมทอง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
500 65108001052 พรรณศิตา แซ่อึ้ง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
501 65108001053 พีรดา ทิพย์ธน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
502 65108001054 เพ็ญพิชชา ชายวิชัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
503 65108001055 ไพลิน ราชกรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
504 65108001056 ภัทรานิษฐ์ จันเกษ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
505 65108001057 ภูเบศ เอมดิษฐ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
506 65108001058 รัติยากร พุทธเเสน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
507 65108001059 ราตรี นารี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
508 65108001060 รุ้งนภา ฟักประไพ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
509 65108001061 รุจิลาภา วอนไวย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
510 65108001062 เรณู อรชุน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
511 65108001063 วนิดา คำบุญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
512 65108001064 วาสนา นพรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
513 65108001065 ศรีไพร ต้นสิน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
514 65108001066 ศุภวิชญ์ ประเสริฐสังข์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
515 65108001067 สมศรี เผือกนวม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
516 65108001068 สามารถ บุญมาพรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
517 65108001069 สิริยากร คลังชำนาญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
518 65108001070 สิริรัตน์ แดงโชติ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
519 65108001071 สุกัญญา ดวงศรี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
520 65108001072 สุจิตรา กันยา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
521 65108001073 สุดาพร อุไรพันธุ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
522 65108001074 สุธาวรรณ สนชมเปาะ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
523 65108001075 สุนารี วรสิทธิ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
524 65108001076 สุพรรณี นนท์ศิริ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
525 65108001077 สุภัชชา ชัยจำ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
526 65108001078 สุภาดา เกษมรุ่งรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
527 65108001079 สุภาภรณ์ เอมบางเมือง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
528 65108001080 สุภาภรณ์ แก้ววิทูลย์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
529 65108001081 สุภาภรณ์ ทองจันทร์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
530 65108001082 สุรีรัตน์ คงแก้ว 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
531 65108001083 สุวรรณา มะลิ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
532 65108001084 หนึ่งฤทัย หน่อบิดา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
533 65108001085 อภิชญา บุญเพ็ง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
534 65108001086 อภิยดา กับบุญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
535 65108001087 อมรรัตน์ ปรางทอง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
536 65108001088 อังคณา กวินปกรณ์รัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
537 65108001089 อุไรพร อยู่เย็น 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
538 65108001090 เอกรัตน์ จุมพล 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565