ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

นักศึกษาทั้งหมด
# รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชั้นปี เพศ หลักสูตร
1 63108301001 กนกภรณ์ คำเสียง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
2 63108301002 กนกวรรณ เกิดศิริ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
3 63108301003 กนกวรรณ ใจตรง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
4 63108301004 กนกวรรณ ดวงเเก้ว 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
5 63108301005 กนกวรรณ สีมายา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
6 63108301006 กมลชนก คีรีเลิศ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
7 63108301007 กมลวรรณ พัฒนมาศ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
8 63108301008 กมลวรรณ พูลสวัสดิ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
9 63108301009 กมลวรรณ อุตมาน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
10 63108301010 กฤชญา แย้มประยูร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
11 63108301011 กฤษณา ในเกาะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
12 63108301012 กษมา ฤทธิ์จำรูญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
13 63108301013 กัญญารัตน์ เพ็งจันทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
14 63108301014 กัณทิมา เมืองมา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
15 63108301015 กัลยรัตน์ เมืองบรรจง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
16 63108301016 กานต์ธิดา จันทร์ดาสุด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
17 63108301017 กุลปริยา สารสินธุ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
18 63108301018 เกศกนก พรานไพร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
19 63108301019 ไกรสร ปานอำพันธ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
20 63108301020 คณิตกุล แพชมัด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
21 63108301021 จิดาภา สามารถ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
22 63108301022 จุฑามาศ แต้บ้วนฮวด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
23 63108301023 จุฬาลักษณ์ เจริญใจ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
24 63108301024 ชนัดดา พิมพะวงค์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
25 63108301025 ชนิกาญจน์ เกตุมุติ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
26 63108301026 ชยุดา เชี่ยวเวชวงศ์วาน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
27 63108301027 ชรารินทร์ มาจันทร์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
28 63108301028 ชลลดา จันทร์เที่ยง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
29 63108301029 ชัยชนะ ทองงาม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
30 63108301030 โชษิตา ธิตะปัน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
31 63108301031 ฐิติพร ลาภเจริญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
32 63108301032 ณัฏฐ์ชญา วงค์ประเสริฐ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
33 63108301033 ณัฏฐาเนตร สากร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
34 63108301034 ณัฐนรี พรหมศิริ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
35 63108301035 ดวงรัตน์ ม่วงแก้ว 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
36 63108301036 ทัดดาว ธาราหิรัญกุล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
37 63108301037 ทัตติยา เอกผักนาก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
38 63108301038 ทิพย์วิมล โปยขุนทด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
39 63108301039 ทิวาภา อุดน้อย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
40 63108301040 ธณกาณต์ ธณสมบัติ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
41 63108301042 ธนมาศ โกศลดำรงทรัพย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
42 63108301043 ธนัญญา บุญยั่งยืน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
43 63108301044 ธนัญญา วรรณศิริ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
44 63108301045 ธนันท์ชนก เผ่าขุ้ย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
45 63108301046 ธัชพรรณ ฮวบเจริญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
46 63108301047 ธัญญาภรณ์ เต็มสอาด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
47 63108301048 นฤมล วงษ์ดารา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
48 63108301049 นลินรัตน์ ขุนนครเม่น 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
49 63108301051 นิภาพร แสนคำแก้ว 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
50 63108301052 นิรชา โชคสกุล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
51 63108301053 นิรมล รุนใจ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
52 63108301054 นิโลบล พรมบุตร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
53 63108301055 นิศารัตน์ ครุฑรอด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
54 63108301056 เนตรชนก ชูบูระ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
55 63108301057 บุณยนุช สิทธิชัยทวีกุล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
56 63108301058 บุปผา พรหมโชติ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
57 63108301059 เบญญาภา มิตรสุข 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
58 63108301060 ปฐวี สุริยาภณานนท์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
59 63108301061 ปภัสวรรณ ทองเถื่อน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
60 63108301062 ปรัสรา เพชรไปล่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
61 63108301063 ปริศรา เอี่ยมจำรูญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
62 63108301064 ปรียาพร วรแสน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
63 63108301065 ปวริศา หลักพันธ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
64 63108301066 ปวีณา พิมากุล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
65 63108301067 ปาณิศา รุ่งสว่าง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
66 63108301069 ปิยณัฐ เพราะสำเนียง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
67 63108301070 ปิยะดา สาลีผล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
68 63108301071 ปุริมปรัชญ์ รัตนกุลอธิติวุฒิ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
69 63108301072 พรทิพา วัดเข้าหลาม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
70 63108301073 พรไพลิน ชอบจิตต์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
71 63108301074 พัชราภรณ์ ประดับดาว 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
72 63108301075 พิมพ์ชนก ต๊ะศรีเรือน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
73 63108301076 พีรดา สุวรรณพานิช 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
74 63108301077 ภัคศิกานต์ ปิ่นฉาย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
75 63108301078 ภัทรดา รักสนิท 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
76 63108301079 ภัทรพร ท้ายรักษ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
77 63108301081 ภัทรานิษฐ์ จิตนิยม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
78 63108301082 ภาคินี อรัญวาศรี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
79 63108301083 ภาวิมล เหรียญทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
80 63108301084 มณีทิพย์ พันธานนท์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
81 63108301085 มลทิรา พัฒน์สองเมือง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
82 63108301086 มัณฑนา กลิ่นน้อย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
83 63108301087 มัลลิกา ไชยโม 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
84 63108301088 มินตรา สุดเฉลียว 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
85 63108301089 เมธาวี มงคลวิวัฒน์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
86 63108301090 รสสุคนธ์ ชอบชน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
87 63108301091 รัตนาพร ลพเมฆ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
88 63108301092 รุ่งไพลิน จันทร์ไทย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
89 63108301093 รุ่งรดา กุลพิพิษย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
90 63108301094 รุจิรัตน์ พานทอง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
91 63108301095 ลลิตา มาตรวิจิตร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
92 63108301096 วนิดา สายสีโส 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
93 63108301097 วรดา วงศ์ตระกูลสุขดี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
94 63108301098 วรนุช บรรหาญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
95 63108301099 วรรณวิสา บุญกมล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
96 63108301100 วรรณษา ชาติวัฒนา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
97 63108301101 วรศมล แจ่มใส 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
98 63108301102 วรางคณา รำพึงกิจ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
99 63108301103 วรารัตน์ วรรณวงษ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
100 63108301104 วริศรา หมุนลี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
101 63108301105 วริษรา ทวนไธสง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
102 63108301106 วริษา สนิทเหลือ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
103 63108301107 วันทนา นามมงคล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
104 63108301108 วันวิสาข์ สุทาวัน 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
105 63108301109 วารัชชญา สุวรัตน์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
106 63108301110 วิชุลดา บุญชั้น 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
107 63108301111 วินันดา วังหาญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
108 63108301112 วิภาวี ธัญญผล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
109 63108301113 วิมลพร วุฒิกาญจนกุล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
110 63108301114 วีรยา งามทรัพย์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
111 63108301115 ศศิประภา ใจรังษี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
112 63108301116 ศิรภัสสร ชาวดร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
113 63108301117 ศิริรัตน์ พรหมมี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
114 63108301119 สกุลรัตน์ กิตติวีราพัชร์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
115 63108301120 สไบทอง คลับคล้าย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
116 63108301121 สมัชญา โยงยศ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
117 63108301122 สิตาภา ชูเชิด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
118 63108301123 สิวลี พาลพล 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
119 63108301124 สุณิสา โตนาค 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
120 63108301125 สุณีณัฐ สังข์กรด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
121 63108301126 สุดาภัทร วาทีวิวัฒน์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
122 63108301127 สุนันทวรรณ เสียงเพราะดี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
123 63108301128 สุพิชชา นาคเจือ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
124 63108301129 สุพิชชา สุรินทะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
125 63108301130 สุภาณัฐดิ์ เดชโคบุตร 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
126 63108301131 สุมินตรา แฉล้มนงนุช 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
127 63108301132 สุวิภัทร ยะพลหา 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
128 63108301133 เสกสรร ปัจจัย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
129 63108301134 โสธิชา จันอนุกาญน์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
130 63108301135 อธิวัฒน์ ศิลารัตนพันธ์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
131 63108301136 อภัทชา ห้วยนอก 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
132 63108301137 อภิชญา ภิญโญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
133 63108301138 อรชา ศรเจริญ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
134 63108301139 อรณิชา มโนวงค์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
135 63108301140 อรทิพย์ ก้องเสนาะ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
136 63108301141 อรรถสิทธิ์ เจียเปีย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
137 63108301142 อริสรา วรวัฒนานนท์ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
138 63108301143 อริสา เพ็ชรพลอย 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
139 63108301144 อัชฎาพร พุฒเครือ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
140 63108301145 อัญชลี คูณจังหรีด 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
141 63108301146 อารียา บุญเป็ง 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
142 64108301001 กชมน ปิ่นจุ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
143 64108301002 กนกนิภา สนธิกรณ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
144 64108301003 กนกพร เรืองภักดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
145 64108301004 กนกพันธุ์ เสือแซม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
146 64108301005 กนกวรรณ มาลาหอม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
147 64108301006 กมลพร เขียวขำ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
148 64108301007 กวินนาถ คำต่อตั้ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
149 64108301008 กษมา ภักดีงาม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
150 64108301009 กัลยารัตน์ ด้วงสวัสดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
151 64108301010 กาญจนา ลาสมดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
152 64108301011 กานต์ธิดา กวนกระโทก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
153 64108301012 กิตติกานต์ อาจไธสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
154 64108301013 เกวลิน กสิกรรม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
155 64108301014 เกศนี ดีมาก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
156 64108301015 เกศราภรณ์ จำเปีย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
157 64108301016 แขนภา สมสุขเจริญ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
158 64108301017 จักรพงษ์ ทะรารัมย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
159 64108301018 จันทกานติ์ บุญวาที 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
160 64108301019 จิตรลัดดา ลายลักษณ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
161 64108301020 จิราพร อ้อยสิน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
162 64108301021 จุฬาลักษณ์ หนูคง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
163 64108301022 เจนรบ เจริญผล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
164 64108301023 ชญาณี บุปผา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
165 64108301024 ชฎาภา ประจำกิจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
166 64108301025 ชนกนันท์ อยู่สุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
167 64108301026 ชนมน ศรีประเสริฐ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
168 64108301027 ชนิกานต์ จันทโร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
169 64108301028 ชนิตา เปลี่ยนแปลง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
170 64108301029 ชนิภรณ์ หนองเป็ด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
171 64108301030 ชลลดา กวานดา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
172 64108301031 ฐิตินันท์ ค้าของ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
173 64108301032 ณัฏฐณิชา เทพบุรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
174 64108301033 ณัฏฐพัฒน์ หิมรัตน์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
175 64108301034 ณัฐกฤตา บูรณะสุวรรณ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
176 64108301035 ณัฐฌา ศรีพูล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
177 64108301036 ณัฐณิชา ไชโย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
178 64108301037 ณัฐณิชา ประมูลจักโก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
179 64108301038 ณัฐธิดา ธรรมจง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
180 64108301039 ณัฐริกา ศีลาคุณ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
181 64108301040 ณิชากร สุขสวัสดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
182 64108301041 ณิชาภรณ์ คชพงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
183 64108301042 ณีรนุช ศรีพรหม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
184 64108301043 ดรุณี แป้นทิม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
185 64108301044 ดลพร ชูศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
186 64108301045 ดาว จักรเพชร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
187 64108301046 ทินภัทร บุดดี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
188 64108301047 ทิพาวดี วงษ์วิสุทธิ์ขจร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
189 64108301048 ธนพร แววคล้ายหงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
190 64108301050 ธนวัน หงษ์โต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
191 64108301051 ธนัชพร บุญชู 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
192 64108301052 ธมลวรรณ สำราญจิต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
193 64108301053 ธัญชนก กล้วยไม้ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
194 64108301054 ธัญวรัตม์ นาคแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
195 64108301055 ธาราภรณ์ ทองเหม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
196 64108301056 นภัสวรรณ จิตต์สม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
197 64108301057 นลินธร วรรณศิริ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
198 64108301058 นัชจินันท์ นาที 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
199 64108301059 นัชชา โสภา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
200 64108301060 นัทธมน โอนหอม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
201 64108301061 น้ำฝน เที่ยงตรง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
202 64108301062 นิชาภา อินคล้าย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
203 64108301063 นิตยา กอนแสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
204 64108301064 นุชวรา อ่อนสมพงษ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
205 64108301065 นูรมีซา ฮาแว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
206 64108301066 บุญญารัตน์ โมรา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
207 64108301067 บุณณิศา ว่องไว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
208 64108301068 บุศยรินทร์ เอกมั่นเศรษฐ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
209 64108301069 บูรณศักดิ์ ตาทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
210 64108301070 เบญญทิพย์ จำปางาม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
211 64108301071 ปทิตตา คำหวาน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
212 64108301072 ประกายดาว วิริยะประกอบ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
213 64108301073 ปรายฟ้า หมัดเด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
214 64108301074 ปรีดารา ทองค้า 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
215 64108301075 ปลายฟ้า ทรัพย์พันธ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
216 64108301076 ปอรัชม์ หน่ายคอน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
217 64108301077 ปานรดา จันทร์แทน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
218 64108301078 ปิยธิดา โพธิ์ดง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
219 64108301079 ปิยมาศ ม่วงใจรัก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
220 64108301080 ปิยะฉัตร อาสา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
221 64108301081 ปุญญิศา อาษากิจ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
222 64108301082 เปมิกา คงสุวรรณ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
223 64108301083 พรทิพย์ โหมดเทศ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
224 64108301084 พรนภา รัตตะพุก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
225 64108301085 พรรธน์ชญมน ทั่งนาค 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
226 64108301086 พัชรินทร์ ช้อยชด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
227 64108301087 พิชดารัตน์ สุขจันทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
228 64108301088 พิมนภัทร์ พุ่มท่าช้าง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
229 64108301089 พิมพ์ลภัส ผิวแดง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
230 64108301090 พีรดา พลีพรหม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
231 64108301091 ภัทรพรรณ ยาทองไชย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
232 64108301092 ภาสินี วงศ์ยัง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
233 64108301093 ภูษณิศา อ่ำบางยุง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
234 64108301094 มธุรดา เคณาอุประ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
235 64108301095 มนต์มนัส สอนจันทึก 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
236 64108301096 มานิตา สกาวจิต 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
237 64108301097 มินทร์ธิดา รัตนวิจิตร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
238 64108301098 รตน การัชท์ จอนห์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
239 64108301099 รวิชญ์ ม่วงอ่อน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
240 64108301100 รังสิเกศ เพ็ชรชื่น 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
241 64108301101 รุ่งทิพย์ แซ่เซียว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
242 64108301102 ลลิลพร ถิ่นทวี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
243 64108301103 วรรณษา เจริญไพศาลสมบัติ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
244 64108301104 วรางคณา ไชยศรีจันทร์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
245 64108301105 วัชรพร เพียรปัญญาพร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
246 64108301106 วัลลภา ยุทธนาวา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
247 64108301107 วิมลพักตร์ เทียนมงคล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
248 64108301108 วิสสุตา บุปผา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
249 64108301109 วุฒิชัย พารา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
250 64108301110 วุฒิวัฒน์ คัชมุข 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
251 64108301111 วุฒิศักดิ์ กลิ่นพวง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
252 64108301112 ศรุตา เพิ่มสิน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
253 64108301113 ศศินันท์ ทองนพคุณ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
254 64108301114 ศศิมา สิทธิชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
255 64108301115 ศิพิญณกุล บ้านสระ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
256 64108301116 ศิรภัสสร หาดขุนทด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
257 64108301117 ศิริพงษ์ จำปีทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
258 64108301118 ศิริวิมล สระทองมี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
259 64108301119 สโรชา พูลสนอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
260 64108301120 สายฝน ศรีวงค์เดือน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
261 64108301121 สิรพัชร์ ใจกำแหง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
262 64108301122 สิริรัตน์ บัวประเสริฐ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
263 64108301123 สุขสันต์ มีสุวรรณอรุณ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
264 64108301124 สุชญา มีแสง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
265 64108301126 สุทธิกานต์ ซุยพรม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
266 64108301127 สุธิดา ดีสลิด 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
267 64108301128 สุธิศา ประเสริฐศิลป์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
268 64108301129 สุนิสา พืชพันธ์ไพศาล 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
269 64108301130 สุพรรษา สังข์มีชัย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
270 64108301131 สุภนิดา เตชะมา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
271 64108301132 สุภานัน เรืองสิน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
272 64108301133 สุภาภรณ์ ทิพระษาหาร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
273 64108301134 หญิง มณีไสย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
274 64108301135 หยกฟ้า พรหมชูแก้ว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
275 64108301136 อนุชิต ปักโคทานัง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
276 64108301137 อภิชญา ทรายทอง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
277 64108301138 อภิญญา สิทธิรุ่ง 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
278 64108301139 อรทัย คนเพียร 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
279 64108301140 อรปรียา บุญทรัพย์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
280 64108301141 อรรถพร บุญเล่ห์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
281 64108301142 อรอุมา ฤทธิสิงห์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
282 64108301143 อรัญญา โพธิ์น้อย 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
283 64108301144 อริสา สุทธิประภา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
284 64108301145 อัจฉริยา สิงห์ผดุงศักดิ์ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
285 64108301146 อาทิตย์ติยา อ่อนศรี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
286 64108301147 อารดา แก้วประภา 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
287 64108301148 อารีรัตน์ แร่อ่อน 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
288 64108301149 อุรัสยา ศรีดาว 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
289 64108301150 อุสิชา แซ่ลิ้ม 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา
290 65108301001 กนกพล เทียนดำ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
291 65108301002 กนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
292 65108301003 กมลวรรณ สิงห์เสนา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
293 65108301004 กมลวรรณ พิชวงค์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
294 65108301005 กรรณิการ์ นามวงษ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
295 65108301006 กรรณิการ์ เวสกามี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
296 65108301007 กรรณิการ์ โตหยวก 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
297 65108301008 กฤติยาณี ปาธิเจดี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
298 65108301009 กฤษกร คงสมัคร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
299 65108301010 กวินทิพย์ ใหม่เอี่ยม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
300 65108301011 กัญญาณัฐ ทองสัน 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
301 65108301012 กัญญารัตน์ แซ่หยาง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
302 65108301013 กัญญาวีร์ สินสายออ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
303 65108301014 กัลยกร วงษ์แก้ว 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
304 65108301015 กาญจนา เรืองรัตน์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
305 65108301016 กาญจนา หลานวงศ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
306 65108301017 กานต์พิชชา สุรถาวร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
307 65108301018 เขมจิรา นาคนวล 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
308 65108301019 เขมมิกา ทาคิน 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
309 65108301020 คณิศร วิเท่ห์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
310 65108301021 คนิตา กองปัญโย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
311 65108301022 จันทกร นพสิทธิ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
312 65108301023 จันทรวิมล แพวขุนทด 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
313 65108301024 จารุวรรณ ชานุบาล 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
314 65108301025 จิดาภา หอยนิด 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
315 65108301026 จิดาภา ผมหอม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
316 65108301027 จินดามณี เอกพรสวรรค์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
317 65108301028 จิรภัทร ชัยวิเศษ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
318 65108301029 จิระประภา แดงด้วง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
319 65108301030 จิราพัชร แต้บ้วนฮวด 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
320 65108301031 จุฑารัตน์ ทองคำดี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
321 65108301032 เจนจิรา ยอดคำ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
322 65108301033 ชญานิษฐ์ ศรีรัตนอุดม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
323 65108301034 ชนกนันท์ จันทร์เป็ง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
324 65108301035 ชวัลลักษณ์ สุรันนา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
325 65108301036 ชาลิสา พรสุวรรณวงศ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
326 65108301037 โชติรัตน์ ปั้นทรัพย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
327 65108301038 ซัลบียา เสน่หา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
328 65108301039 ญาณพัฒน์ ศรีโหร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
329 65108301040 ญาตาวี คงตะโก 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
330 65108301041 ฐิติญา ดิลกศรี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
331 65108301042 ฑิตฐิตา นะจันทึก 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
332 65108301043 ณัชชา พรหมอินทร์แก้ว 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
333 65108301044 ณัชชา สมทรัพย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
334 65108301045 ณัชฌา หอมแดง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
335 65108301046 ณัฐกมล ห้วยทราย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
336 65108301047 ณัฐกาญจน์ สุขสวัสดิ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
337 65108301048 ณัฐธิดา ศาลางาม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
338 65108301049 ณัฐนันท์ วัฒนธรรม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
339 65108301050 ณัฐพร ไชยพิมพา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
340 65108301051 ณัฐวรา แก้วโกย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
341 65108301052 ณัฐวิภา ทิพสุวรรณ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
342 65108301053 ณิชนันทน์ อัศวธนัตถ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
343 65108301054 ณิชาพร บุญวาที 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
344 65108301055 ดวงณภา คลังกลาง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
345 65108301056 ตระการตา อินมะโรง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
346 65108301057 ตรีญาพร แก้วยา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
347 65108301058 ตรีรัตน์ แซ่ม้า 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
348 65108301059 ทิพย์ผกา ศรีพิศ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
349 65108301060 ทิพรัตน์ ทันศิริโชค 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
350 65108301061 ทิพานันท์ ตรีกูต 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
351 65108301062 ธมนวรรณ สุขสร้อย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
352 65108301063 ธัญญชนก ภูกองไชย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
353 65108301064 ธิดารัตน์ ระภักดี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
354 65108301065 ธิดารัตน์ มาลัยพิพัฒน์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
355 65108301066 นภารัตน์ สถิตย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
356 65108301067 นฤพร แจ้งกระจ่าง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
357 65108301068 นฤมล หอมเกษร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
358 65108301069 นัชชา งามล้วน 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
359 65108301070 นันท์นภัส เดชสุภา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
360 65108301071 นาตยา มนตรี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
361 65108301072 นิธาดา อาจสด 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
362 65108301073 นิศากร ใจเที่ยง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
363 65108301074 เนตรนภา แสนโสภาวัน 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
364 65108301075 บุญญารัตน์ แก้วประเสริฐ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
365 65108301076 ปณิดา ชมถิ่น 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
366 65108301077 ปดิวรัดา เปี่ยมวัฒนชัย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
367 65108301078 ปนัดดา รักธรรม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
368 65108301079 ปนัดดา ภูสุวรรณ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
369 65108301080 ปภาธิดา เยาวนารถ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
370 65108301081 ประภาสิริ ช่วยชูทรัพย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
371 65108301082 ประวิทย์ พลชรินทร์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
372 65108301083 ปรียาภัทร จำนงค์เนียร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
373 65108301084 ปัญญาพร พงษ์สมร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
374 65108301085 ปิยมาภรณ์ ดับโศรก 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
375 65108301086 ปิยะรัตน์ นันทสูรย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
376 65108301087 พจมาน เบ้าหัวดง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
377 65108301088 พรชิตา ลาภไธสง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
378 65108301089 พรธิดา คุรุนันท์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
379 65108301090 พรนภา ทองสา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
380 65108301091 พรเพชร ไชยศรี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
381 65108301092 พรรักษา การะเกษ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
382 65108301093 พศิน พิพัฒน์พงศ์ทวี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
383 65108301094 พัชรพร อรลม้าย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
384 65108301095 พิชชญา ธนานัยพฤกษ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
385 65108301096 พิมพ์สุภา มีศิริ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
386 65108301097 พิมมาดาม แก้วคำ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
387 65108301098 พีรดา มุขแสง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
388 65108301099 แพรวรุ่ง แก้วไพฑูรย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
389 65108301100 ภักดี ไชยมงคล 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
390 65108301101 ภัคศิราภรณ์ จันทมาศ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
391 65108301102 ภัทรกร เจริญชลภูมิ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
392 65108301103 ภัทรดา เล็กประยูร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
393 65108301104 ภัทร์วิจิตรา เพ็ชรกิ่ง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
394 65108301105 มณีนุช โคตรทอง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
395 65108301106 มนทกานต์ วัฒนะเรืองรอง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
396 65108301107 มาริสา อุไรพันธุ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
397 65108301108 มินทร์ธาดา สมชัย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
398 65108301109 มุฑิตา ชามะริก 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
399 65108301110 ยศกร สาช่อฟ้า 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
400 65108301111 ยุพารัตน์ ศรีจันอัด 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
401 65108301112 รมิตา แก้วพิลา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
402 65108301113 รัตนาภรณ์ พูลศิลป์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
403 65108301114 รุ่งทิวา ภุมรินทร์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
404 65108301115 ลวิตรา ผลบุญ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
405 65108301116 วชิราภรณ์ คชเดช 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
406 65108301117 วนิดา มิสา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
407 65108301118 วรพิชชา ศรีภักดี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
408 65108301119 วรพิชชา จรุงพันธ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
409 65108301120 วรรณวิภา จันทร์เวียง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
410 65108301121 วรัญญา กล้าหาญ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
411 65108301122 วรัทยา เมฆาวนิชย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
412 65108301123 วันวิสา คำหอม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
413 65108301124 วัลศิริ สังเทพ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
414 65108301125 วินัย ดอนลาดลี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
415 65108301126 วิภาวดี ปัฐภี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
416 65108301127 วิมท์วิภา เจริญศิริ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
417 65108301128 วิริยา ประเมินชัย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
418 65108301129 วีร์ษรุต ชาวอบทม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
419 65108301130 ศิโรรัตน์ ระวิโรจน์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
420 65108301131 ศุนิสา โพธิ์ทอง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
421 65108301132 ศุภรดา นามมิตรมาก 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
422 65108301133 ศุภากานต์ กุลเดชเอี่ยมปาน 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
423 65108301134 สนธยา พาพันธ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
424 65108301135 สรวิศ บุญมี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
425 65108301136 สิริปรียา ภักดีหาญ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
426 65108301137 สิริปัญญา ชินคำ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
427 65108301138 สุชัญสินี ศิริชัยนิธิโชติ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
428 65108301139 สุชาดา ศาลางาม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
429 65108301140 สุทธิกานต์ แซ่ตั๊น 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
430 65108301141 สุพรรษา แก่นแสง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
431 65108301142 สุพิชญา พันธุ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
432 65108301143 สุมิตรา เข็มเพชร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
433 65108301144 สุวนันท์ หิรัญพันธ์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
434 65108301145 สุวรรณา อินทร์ฉาย 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
435 65108301146 เสาวลักษณ์ อินทร์กลาง 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
436 65108301147 อนัญญา อดิเรกรัฐ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
437 65108301148 อนุตตรีย์ ใหม่เอี่ยม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
438 65108301149 อมร ภาษี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
439 65108301150 อรกช สุวรรณวงค์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
440 65108301151 อรนันท์ เจริญเนตร 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
441 65108301152 อริสา สุวรรณเพิ่ม 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
442 65108301153 อรุณรัตน์ คำมี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
443 65108301154 อัยรดา อาจวารินทร์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
444 65108301155 อาทิตยา ขจัดโรคา 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
445 65108301156 อาทิตยา มะลิเกตุ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
446 65108301157 อารดา มลิวัลย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
447 65108301158 อารยา รักสุทธี 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
448 65108301160 อารียา ครุดรัมย์ 2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
449 65108001001 กชพร เจริญสุข 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
450 65108001002 กนกศักดิ์ แสงอรุณรุ่งรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
451 65108001004 กมลณิชา บุญญา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
452 65108001005 กรกฎ เบ้าชัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
453 65108001006 กลอยใจ ตุ่ยไชย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
454 65108001007 กาญจนา บ้านอ่าง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
455 65108001008 คุณากร แก้วรอด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
456 65108001009 จตุพร ประสิทธิ์แพทย์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
457 65108001010 จันทิมา วงค์มะกะ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
458 65108001011 จันทิมา เปลี่ยนเจริญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
459 65108001012 จารุวรรณ สอนศรี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
460 65108001013 เจนจิรา มาวิเศษ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
461 65108001014 เจ๊ะยาเราะห์ มะดือเระ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
462 65108001015 ฉัตรฤดี ฟักประดิษฐ์ศร 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
463 65108001016 ชไมพร อาดำ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
464 65108001017 ชาลิสา ลุนจันทา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
465 65108001018 ชุติกาญจน์ นรสาร 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
466 65108001019 โชติกา จันทร์ด้วง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
467 65108001020 ณัฏฐ์ปภัษฐ์ ทิวาลัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
468 65108001022 ณิชานาฎ หอมสมัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
469 65108001023 ดิษราพร พูลสวัสดิ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
470 65108001024 โตณณาการ ธงหาร 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
471 65108001025 ทิวา หนองคำภา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
472 65108001026 ธนพร ลาธุลี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
473 65108001027 ธนวัฒน์ ทิพย์จันกอง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
474 65108001028 ธัญพิสิษฐ์ มากนวล 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
475 65108001029 ธันยพัต คำวัง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
476 65108001030 นริศรา คงกระพัน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
477 65108001031 นฤมล จันกลาง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
478 65108001032 นันทน์พิน เทศเกิด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
479 65108001033 นันทนา จารุจารีต 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
480 65108001034 นันทพร นิรชน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
481 65108001035 นันธิญา ศรีพิมาย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
482 65108001036 น้ำฝน บุตรพรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
483 65108001037 เนตรนภา เส้นตรง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
484 65108001038 โนรฟียูนา เจ๊ะมามะ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
485 65108001039 บัวลอย จำปาใด 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
486 65108001040 บุณยาพร ขวัญฉาย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
487 65108001041 เบญญาภา กำจาย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
488 65108001042 เบญภรณ์ จันทรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
489 65108001043 ปนัดดา ศรีขำนาญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
490 65108001044 ประภัสสร หนาดคำ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
491 65108001045 ปรีดาภรณ์ มะโรง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
492 65108001046 ปัทมา จันทร์สว่าง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
493 65108001048 ปิยะธิดา หอยสังข์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
494 65108001049 ปิยาภรณ์ แก้วช่วย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
495 65108001050 ผกาวรรณ จันทร์สิงห์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
496 65108001051 พรทิพย์ จอมทอง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
497 65108001052 พรรณศิตา แซ่อึ้ง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
498 65108001053 พีรดา ทิพย์ธน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
499 65108001054 เพ็ญพิชชา ชายวิชัย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
500 65108001055 ไพลิน ราชกรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
501 65108001056 ภัทรานิษฐ์ จันเกษ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
502 65108001057 ภูเบศ เอมดิษฐ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
503 65108001058 รัติยากร พุทธเเสน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
504 65108001059 ราตรี นารี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
505 65108001060 รุ้งนภา ฟักประไพ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
506 65108001061 รุจิลาภา วอนไวย 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
507 65108001062 เรณู อรชุน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
508 65108001063 วนิดา คำบุญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
509 65108001064 วาสนา นพรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
510 65108001065 ศรีไพร ต้นสิน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
511 65108001066 ศุภวิชญ์ ประเสริฐสังข์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
512 65108001068 สามารถ บุญมาพรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
513 65108001069 สิริยากร คลังชำนาญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
514 65108001070 สิริรัตน์ แดงโชติ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
515 65108001071 สุกัญญา ดวงศรี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
516 65108001072 สุจิตรา กันยา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
517 65108001073 สุดาพร อุไรพันธุ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
518 65108001074 สุธาวรรณ สนชมเปาะ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
519 65108001075 สุนารี วรสิทธิ์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
520 65108001076 สุพรรณี นนท์ศิริ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
521 65108001077 สุภัชชา ชัยจำ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
522 65108001078 สุภาดา เกษมรุ่งรัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
523 65108001080 สุภาภรณ์ แก้ววิทูลย์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
524 65108001081 สุภาภรณ์ ทองจันทร์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
525 65108001082 สุรีรัตน์ คงแก้ว 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
526 65108001083 สุวรรณา มะลิ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
527 65108001084 หนึ่งฤทัย หน่อบิดา 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
528 65108001085 อภิชญา บุญเพ็ง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
529 65108001086 อภิยดา กับบุญ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
530 65108001087 อมรรัตน์ ปรางทอง 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
531 65108001088 อังคณา กวินปกรณ์รัตน์ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
532 65108001089 อุไรพร อยู่เย็น 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
533 65108001090 เอกรัตน์ จุมพล 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2565
534 66108301002 กนกพร แก้วทอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
535 66108301003 กนกพร สิวกระโทก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
536 66108301004 กนกวรรณ หมื่นพรม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
537 66108301005 กมลชนก แก้วประจันทร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
538 66108301006 กมลทิพย์ ยังอยู่สุข 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
539 66108301007 กรกมล พลอยวิเศษ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
540 66108301008 กรรณิการ์ พูลเปี่ยม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
541 66108301009 กรวรรณ สายัณห์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
542 66108301010 กัญญาภัค พรมสันเทียะ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
543 66108301011 กัญญาวีร์ วงษ์พุทธา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
544 66108301012 กัลยกร เที่ยงธรรม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
545 66108301013 กัลยารัตน์ สุหล้า 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
546 66108301014 เกตุสุดา ภูมิคง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
547 66108301015 เขมจิรา บัวกลิ่น 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
548 66108301016 คนิฐา โพธิ์โต 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
549 66108301017 งามตา ละลี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
550 66108301018 จอมขวัญ ไม้แดง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
551 66108301019 จิรัชญา ภานุวงษ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
552 66108301020 จิราพร ทัดประดิษฐ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
553 66108301021 จุไรรัตน์ ทำเนาว์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
554 66108301022 ชนกนันท์ เกตุแก้ว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
555 66108301023 ชนัญชิดา พันสิ่ว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
556 66108301024 ชนิดา หล้าสมศรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
557 66108301025 ชนินาถ ศรีมงคล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
558 66108301026 ชลธิชา บุญเรือง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
559 66108301027 ชลลกาญจณ์ เงินสมบัติ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
560 66108301028 ชลลดา ทองชมภู 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
561 66108301029 ชลิดา มณีสุวรรณ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
562 66108301030 ชัชฌานันท์ สุขสวัสดิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
563 66108301031 ชาญณรงค์ ประสาทงาม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
564 66108301032 ชุติมณฑน์ ช้างดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
565 66108301033 โชคชัย ชาญธนะวัฒน์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
566 66108301034 ญาณาธิป เขียวป้อง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
567 66108301035 ญาณิศา ซุ้นเจริญ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
568 66108301036 ญาณิศา หุตะเจริญ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
569 66108301037 ฐิติชญาณ์ คำเสียงฐิติพร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
570 66108301038 ฐิติมา จันทร์เพ็ชร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
571 66108301039 ฐิติยา สุวรรณกิจ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
572 66108301040 ณัชชา ยศปัญญา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
573 66108301041 ณัฐชยา เปรมสวัสดิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
574 66108301043 ณัฐฐินันท์ คืดนอก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
575 66108301044 ณัฐณิชา บุญสนอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
576 66108301045 ณัฐตา ทัพเสน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
577 66108301046 ณัฐพล คุ้มเขตต์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
578 66108301047 ณานิศา แสพลกรัง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
579 66108301048 ณิชากร บัวขาว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
580 66108301049 ณิชาพัชร์ จูมจันทร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
581 66108301050 ณิชามน โพธิ์ทอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
582 66108301051 ดาริณี น้ำฟ้า 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
583 66108301052 ทิพวิภา ปานแดง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
584 66108301053 ธนกร แถวโสภา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
585 66108301054 ธนิตา บัณฑิตย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
586 66108301055 ธภาภัค การะพันธ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
587 66108301056 ธรธันญ์นันทน์ พรมจักร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
588 66108301057 ธิดารัตน์ เคนสาคู 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
589 66108301058 นพรัตน์ แวงคำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
590 66108301059 นภัสสร จันทร์ดุ้ง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
591 66108301060 นมลพร จักรมนปรียา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
592 66108301061 นฤมล วังคีรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
593 66108301062 นวพร นุกูลจิตร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
594 66108301063 นันทิตา ทองแซม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
595 66108301064 นิกัลยา โพธิ์ใจ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
596 66108301065 นิชานันทน์ เนตรดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
597 66108301066 นิติญา เจริญศิริ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
598 66108301067 บุรุษภัค ทองเงิน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
599 66108301068 บุษรา ไทรราตรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
600 66108301069 ปฐมาวดี หลินเอม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
601 66108301070 ประภัสรา งาสุวรรณ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
602 66108301071 ปรียานุช วรรณวิจิตร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
603 66108301072 ปรียาภรณ์ ลอยมา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
604 66108301073 ปวริศา เจริญอร่ามกุล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
605 66108301074 ปัทมา พระสมสุข 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
606 66108301075 ปุณยวีร์ ไฟเขียว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
607 66108301076 พชรนันท์ คุปตสุนทร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
608 66108301077 พรพิมล เทวาวงษ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
609 66108301078 พลอยชมพู ศรีเมืองแพร่ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
610 66108301079 พลอยฝัน เสือขาว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
611 66108301080 พัชรมัย ศรีงาม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
612 66108301081 พัชริดา อินหา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
613 66108301082 พิชญ์สินี พลพุฒ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
614 66108301083 พิชญา แก้ววิทยาคุณ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
615 66108301084 ปุณรดามน ผาสุขสม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
616 66108301085 พิมพกา ศักดิ์เจริญสิทธิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
617 66108301086 พิมพ์วรรณ พรมมา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
618 66108301087 พิมพ์วิไล สันสมบัติ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
619 66108301088 พิยะดา วงษ์คำนา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
620 66108301089 พุทธธิดา โตอุ่นเพชร 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
621 66108301090 แพรพรรณ กัดมั่น 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
622 66108301091 ภัทราวดี เจริญขำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
623 66108301092 ภูวรุตม์ จันทนะดิลก 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
624 66108301093 มณิสรา ดวงพระทัย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
625 66108301094 มนัสชนก พุทธิกุล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
626 66108301095 มีนา ม่วงคำหมื่น 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
627 66108301096 มุกทิตา สกุลทรัพย์นิยม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
628 66108301097 เมย์ลิน บุญเงิน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
629 66108301098 ยุพารัตน์ นากสาทา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
630 66108301099 ยุราพร สาราวงษ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
631 66108301100 ยุวรรณดา แม่นปืน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
632 66108301101 รพีพรรณ ชัยเพ็ชร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
633 66108301102 รัชนีกร ดอกสันเทียะ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
634 66108301103 รัชพล ภูพาดพลอย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
635 66108301104 ลลิตภัทร ก๊กเฮง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
636 66108301105 วนิดา ประนาเต 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
637 66108301106 วรรณธิดา กุลชาลี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
638 66108301107 วรรณวิสาข์ ทิมประเทือง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
639 66108301108 วราพร ชำนาญเวช 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
640 66108301109 วริศรา ทองนิล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
641 66108301110 วริศรา เจริญผล 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
642 66108301111 วริษฐา จันทร์แก้ว 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
643 66108301112 วลัยพรรณ พรมโชติ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
644 66108301113 วัฒนาวุฒิ สุจริต 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
645 66108301114 วันนิษา ติดทอง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
646 66108301115 วัลลพ สว่างสุข 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
647 66108301116 วิมลมณี พงษ์สระพัง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
648 66108301117 ศรันยา ศรีเมือง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
649 66108301118 ศศิกาญจน์ ดียิ่ง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
650 66108301119 ศศิกานต์ แสงสี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
651 66108301120 ศศิประภา มากสวัสดิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
652 66108301121 ศศิภา คุณภาที 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
653 66108301122 ศิรดา บุญจันทร์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
654 66108301123 ศิรษา ชากรณ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
655 66108301124 ศิรินทร์ทิพย์ รัตนกุสุมภ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
656 66108301125 ศิริยากร แสนนา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
657 66108301126 ศิริรักษ์ มูลถิน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
658 66108301128 ศิริรัตน์ ระวิโรจน์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
659 66108301129 ศิริวรรณ รุ่งเรือง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
660 66108301130 ศุกร์ธิดา อุปนันท์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
661 66108301131 เศรษฐนิติ มั่นกำเนิด 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
662 66108301132 สิบประการ หมอยาดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
663 66108301133 สิริ ทองก่ำ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
664 66108301134 สิริกุล ศักดารักษ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
665 66108301135 สิริยากร สิงห์นาม 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
666 66108301136 สิริวิมล สีโลหะเลิศ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
667 66108301137 สุชัญญา เรืองสวัสดิ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
668 66108301138 สุชานันท์ อินทปัญญา 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
669 66108301139 สุชาวดี ครองพันธ์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
670 66108301140 สุธิดา อยู่เย็น 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
671 66108301141 สุภา ข้อออ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
672 66108301142 สุภาพร โคตรฮุย 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
673 66108301143 สุภาพรรณ นาเจริญ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
674 66108301144 สุภาวดี ชาวดอนคูณ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
675 66108301145 หนึ่งฤทัย มิรารมย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
676 66108301146 หนึ่งฤทัย เจริญศรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
677 66108301148 อนัญญา ดีมีชาติ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
678 66108301149 อนัญญา น้อยวานิช 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
679 66108301150 อภิญญา มั่นคง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
680 66108301151 อรทัย โพธิ์วัน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
681 66108301152 อริยพัฒน์ จันพันธุ์รูป 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
682 66108301153 อลิสดา ชำนิจ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
683 66108301154 อังคณา ประคองสุข 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
684 66108301155 อัจจิมา ดวงศรี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
685 66108301156 อาทิติยา คงสมแดน 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
686 66108301157 อารดา สมหวัง 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
687 66108301158 อารีรัตน์ ภักดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
688 66108301159 อิษฎาอร ประสพทรัพย์ 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
689 66108301160 ไอรดา กาญจนภักดี 1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)