ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

นักศึกษา
นักศึกษาทั้งหมด

496

group
รออนุมัติจบ

0

pending_actions
สำเร็จการศึกษา

0

local_hospital
พ้นสภาพ

0

do_not_disturb_on
ตารางแสดงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา ( ปีการศึกษาปัจจุบัน )
# หลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)[สมทบ ม.บูรพา] 0 107 156
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 0 154 75
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา 154 0 0
ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาที่รับ และ ร้อยละที่จบ
# หลักสูตร ปีที่รับ จำนวน ปีที่จบ จำนวน ร้อยละที่จบ
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)[สมทบ ม.บูรพา] 2559 156 2562 156 100%
2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)[สมทบ ม.บูรพา] 2559 3 2563 3 100%
3 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)[สมทบ ม.บูรพา] 2560 104 2563 104 100%
4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา 2561 154 2564 154 100%
กราฟสรุปผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา